NFPE

Thursday, 23 March 2017

இன்முகத்தோடு உங்கள் இல்லம் தேடி வருகிறார் தபால்காரர்...Note on the proceedings of the meetings, the NPS Committee had with the Staff Side, JCM.

Note on the  proceedings of  the meetings, the NPS Committee had with the Staff Side, JCM. 

National Council on 20th January, and 17th March, 2017.  

As you are aware,  the Govt. had set up a committee as per recommendations of the 7th CPC to streamline  the procedure and functioning of the NPS. The Staff Side of NC JCM was asked to present their views in the matter. The meeting was on 20th January, 2017. The Staff side made a written presentation to  the committee on the subject. (The note was placed on the website). However, it also took the stand that the consultation with staff side could not be held in the manner of a Raj durbar as quite a number of Associations especially representing the organised Group A services and the All India Service officers were also invited to the said meeting.  The staff side was assured of an independent hearing.  Subsequently the sub-committee III (The Pension Committee had set up three sub committees to interact with various stake holders on different subjects)  under the Chairmanship of Ms. Vandana Sharma, Addl. Secretary of the Department of  Pension and Pensioners Welfare convened  a meeting on 10th February, 2017. The Sub- Committee was more concerned about the applicability of various provisions of the present rules to the NPS subscribers especially those which are punitive in character.  In the event of a Government servant being found guilty under the CCS (CCA) Rules, the Government is empowered to restrict, reduce or reject the Pension and other retirement benefits. Prior to the meeting, the sub Committee had asked for views on various issues to be discussed at the meeting. The official Side wanted similar rules in the case of NPS subscribers. The Staff Side had submitted a written Note in this regard.  The said Note has also been placed on the website.  In the meeting, the Staff Side had made it categorically clear that no such rules could be imposed on the NPS subscriber as the annuity which he purchases on the basis of the contribution made at the end of his service is the product of a financial transaction and cannot be unilaterally altered at the whims of the employer.   Once the contributions of  the employee and the employer is remitted to the investing agency, the employer ceases to be a stake holder any more in the scheme.  
The third meeting was held on 17th March, 2017.  The meeting was chaired by the Secretary Pension.  The said meeting was to specifically interact with the members of the Staff Side.  On behalf of the Staff side, the following comrades took part in the meeting. 

1.     Com. M.Raghavaiah (Leader, Staff Side)
2.     Com. Sivgopal Misra(Secretary Staff Side)
3.     Com. KKN.Kutty(Confederation)
4.     Com. C. Sreekumar(AIDEF)
5.     Com. Guman Singh and (NFIR)
6.     Com. Sreenivasan (INDWF)

 As indicated earlier, several Associations of Group A Officers had made their presentations. Some of the important points mentioned by them during the discussions were:

1)     Discrimination between pre and post 2004 officials-

2)   While Govt. determines the quantum of pension subscription   and makes it mandatory it refuses to guarantee a minimum return.

3)     Atal Pension Yojana offers better and guaranteed benefit to the Subscribers.

4)    The Government’s assurance that the employees under NPS will get annuity not less than the minimum pension under the defined benefit scheme and might even be more was  made on wrong assumption in as much as -

a)  100% of the corpus was taken for  computation of annuity  whereas as per the  scheme only  40%  of the pension wealth alone would b e available. 

b)  Fund expenses are exorbitantly under- valued.

c)  No benefit for the family the case of a Pensioner, who dies at an early age under NPS.

d)  Annuity is not cost-indexed.

5)  Two officers at the level of the Secretary to GOI retiring on the same day  in 2037( former recruited in 2003 and latter in 2004 )will have a huge differential in pension. The  2003 recruitee will have pension 3.25 times  of the annuity of the 2004 recruitee. Over a period of next 10 years i.e in 2047,(due to cost indexation) the 2003 recruitee will have pension 7.4 times of what  the 2004 NPS official receives as annuity.

6)  In most of the countries where contributory pension scheme is in vogue, the Govt’s (employer) contribution is 25% of the salary while that of the employee is 10%

7)  The NPS Contribution do not enjoy the Tax benefits like PPF, EPF, GPF etc.

The Secretary Pension informed the members that the Committee’s mandate is only to make suggestions to streamline the NPS procedures and make the rules simple and transparent. The basic features will not therefore undergo any change. He concluded that neither the scheme would be  replaced or discarded, nor any guaranteed minimum pension  would be offered. as in both cases Govt. will have to  undertake financial obligations.  He clarified that the Sub Committees have been set up to expedite the work.

The staff Side in their presentation made out inter alia the following points:

a)   The number of employees covered under NPS in increasing day by day and in a decade’s time, they might become significant segment of the Government personnel.

b)   All those who are covered by the scheme are extremely critical and resent that their savings are channelled into private hands to help the corporate bodies to make enormous profits.

c)   There is no likelihood either now or in any time in future that NPS subscribers will be able to   purchase an annuity equivalent to what the pensioners under the Defined Benefit Scheme is entitled. The Government must honour its commitment made to this effect to the staff side in the National Council, when the NPS was introduced.

d)   The Committee in its report must at least   bring it to the notice of Government that the Staff Side of the JCM is of the firm view that the cosmetic changes in the scheme will not bring about any tangible benefit to the subscribers and the Government must as an interim measure guarantee the pension to NPS subscribers equivalent to what is provided for the personnel covered under the defined benefit scheme.

e)    The  Staff Side opined that the committee  will be well  within its term of reference to suggest.

(i)       Cost-indexation of annuity as  the Contribution made by the subscribers and the Government as employer  is 10% of the salary-salary for this purpose being Basic Pay and Dearness allowance. In other words, in every six months contribution increases and therefore it is logical that the annuity is also raised every six months to keep  pace   with the rate of inflation. 

(ii)   Minimum guarantee is assured by many countries even under the contributory system of pension and the provision to the contrary in the PFRDA Act must be recommended to be removed. 

(iii)     It is a welcome step that the Govt. has now decided to extend the benefit of family pension in the case of all NPS subscribers who die in harness. The family pension can therefore be assured at the prevailing rate  for all NPS subscribers, if necessary by appropriating a one-time  deduction from their pension wealth,  at their option, at the time of retirement. 

(iv)      To introduce the GPF again as a voluntary option. 

(v)     All NPS subscribers must be provided with a payment slip by the heads of offices  indicating the amount deducted, the amount contributed by the Govt. and the date on which the     sum has been made over the to the fund managers, irrespective of the communication the subscriber is entitled to get from the   PFRDA registry. 

(vi)  No rules to be framed to link the pension benefit with disciplinary proceedings.

(vii)  The present investment pattern prescribed must be reviewed for its viability periodically.

(viii)   The Sub Committee which goes into the issue concerning framing rules may be asked to interact with the Staff Side once the draft rules are ready.

(ix)     In so far as customer friendly procedures are concerned, the committee may look at the best international practices with a view to adopt and incorporate them.

It could be seen from the deliberations in the committee that nothing short of replacing NPS with Statutory   defined     Benefit Pension Scheme will bring about anything good for new recruitees. Our endeavour must be in that direction whereby sanctions are generated and compulsions  are felt by the Govt as early as possible.
   
K.K.N. Kutty
Member, Standing Committee
National  Council, JCM &
National President, Confederation

Posting of officials in LSG Cadre (Postal) in Bhubaneswar HQ Region - Odisha Circle

To
Com. R.N. Parashar,
General Secretary,
AIPEU Gr. C , CHQ,
New Delhi 110 008.

Dear com. General Secretary.

Pl see the order copy released by Odisha Circle for promotion and postings to the officials on cadre restructuring.

Yesterday, we met the CPMG   TN Circle and requested  to keep the  implementation of the orders in abeyance, till taking a decision at Dte on this issue. 

He replied that, only after giving letter by both the  Federations, the Dept has issued order to implement cadre restructuring without any further delay. Hence action is under way to implement the same in Tamilnadu Circle also.

However, we have requested him atleast to delay the process for sometime, till our unions to get a final solution on this issue at Dte level. 

He assured to give 15 days time and asked us to get the orders stopped uniformly throughout the Country by the Dte. Otherwise he has to take decisions, in accordance with the directions of the Dte.

Hence we request you to act swiftly, so as to stop the implementation of this order and to take suitable action, so as to get the modifications as requested in our CHQ letter dt 17.3.2017.

Expecting you positive action and reply,

Fraternally yours,

J.Ramamurthy,
President , CHQ &
Circle Secretary,
AIPEU Gr. C, TN.                        

Monday, 20 March 2017

Monthly meeting with SPOs

Dear Comrades,


  The Monthly meeting with SPOs will be held on 24.03.2017 1400 hrs. 
Comrades are requested to send the subjects to Secretary immediately.

T. Tamilselvan (9965428382)
Divisional Secretary
AIPEU Group 'C'
Srirangam Division

Friday, 17 March 2017

GDS COMMITTEE REPORT – IMPLEMENTATION PROCESS STARTED


Six member officers committee under the Chairmanship of Member (T) constituted to examine the Report and submit its recommendation for implementation.

Federation/unions are called by the Committee for presenting their views and suggestion before the Committee.

Com. R. N. Parashar, Secretary General (NFPE) and Com. M. Krishnan, Secretary General, Confederation & Ex-Secretary General (NFPE) presented views and suggestions of NFPE & AIPEU-GDS before the committee. Detailed letter was also submitted to the Committee.

Both leaders also met Secretary, Department of Posts, Shri. B. V. Sudhakar and requested early implementation of the favourable recommendations of the committee and Letter submitted to him.

Dear Comrades,

The Postal Board has initiated the process for implementation of Kamlesh Chandra Committee Report on GDS. A Six member officers committee is constituted to examine the Report and submit its recommendations for implementation of the Report. The following are the Chairman and Members of the Committee.

1.        Shri Tilak De, Member (T)                                 -        Chairman
2.        Shri B. Chandrasekhar, Chief PMG Telangana      -        Member
3.        Shri S. R. Meena, Chief PMG, Gujarat Circle        -        Member
4.        Shri A. K. Roy, DDG (RB)                                  -        Member
5.        Ms. Smriti Saran, DDG (Estt)                             -        Member
6.        Shri. Hari Govind Dhakad, Director (T&C)           -        Member

The Committee invited Federations/Unions for discussion for presenting their views and suggestions, regarding the recommendations of Kamlesh Chandra Committee. Today (17.03.2017) Com. R. N. Parashar, Secretary General, NFPE and Com. M. Krishnan, Secretary General, Confederation & Ex-Secretary General NFPE held discussion with the Committee for one hour and presented the views and suggestions of NFPE & AIPEU-GDS before the Committee. Com. P. Pandurangarao, General Secretary, AIPEU-GDS could not reach Delhi as the meeting was called with short notice. A detailed letter containing the views and suggestions was also presented to the committee. Both leaders also met Shri B. V. Sudhakar, Secretary, Department of Posts and submitted detailed letter with our views and suggestions to him and requested early implementation of the positive recommendations of the Committee at least before 30.04.2017. Secretary (Posts) and Member (T) assured that speedy action will be taken in this regard.

Letter Submitted to Secretary, Department of Posts and to the Committee headed by Member (T) is published below.


R. N. Parashar
Secretary General
NFPE
Com. R. N. Parashar and Com. M. Krishnan presenting the views and suggestions of NFPE and AIPEU-GDS before the Committee headed by Member (T), Shri Tilak De.


Detailed suggestions of NFPE & FNPO submitted to Secretary, Department of Posts.

CADRE RESTRUCTURING OF POSTAL GROUP ‘C’


Dear Comrades,

Today (17.03.2017) Com. R. N. Parashar, Secretary General, NFPE and Com. M. Krishnan, Secretary General, Confederation & Ex-Secretary General, NFPE & Shri. D. Theagarajan, Secretary General, FNPO met Shri B. V. Sudhakar Secretary, Department of Posts and submitted a detailed letter explaining the issues arising out of implementation of Cadre Restructuring proposals of Postal Group ‘C’ with the suggestions of the staff side to mitigate the grievances of the staff and held discussion with him. The Staff side requested the Secretary, Department of Posts to keep the implementation of Cadre Restructuring proposal in abeyance till the issues raised by the staff side are sorted out amicably. Secretary (Posts) assured positive consideration. As Secretary (Posts) was busy today, detailed discussions will be held later.


R. N. Parashar
Secretary General
NFPEகேடர் சீரமைப்பு குறித்து நம் அகில இந்திய சங்கத்தில் பதியப்பட்ட தமிழக அஞ்சல் மூன்றின் கருத்துக்கள் கீழே உங்களுக்கு தருகிறோம்.


அன்புத் தோழர்களே ! தோழியர்களே !

ஏற்கனவே நம்முடைய அஞ்சல் மூன்றின் அகில இந்திய செயற்குழுவுக்கு செல்வதற்கு முன்னர் உங்களுக்கு தமிழக அஞ்சல் மூன்றின் நிலைப்பாடு குறித்த பதிவினை ஆங்கிலத்தில் முகநூலிலும் whatsapp பக்கத்திலும் நாம் தெரிவித்திருந்தோம். 

மேலும் அகில இந்திய செயற்குழுவில் நடைபெற்ற விவாதங்கள் பற்றிய முடிவான கருத்துக்களையும் பகிர்ந்திருந்தோம். 

 தற்போது நாளை (17.3.2017)  அன்று இலாக்காவுக்கு அளிக்க உள்ள கோரிக்கை மனுவுக்கு நம்முடைய கருத்துக்களை தமிழக அஞ்சல் மூன்று சார்பாகவும் பொதுச் செயலரிடம் தெரிவித்திருக்கிறோம்.

அதில் சில முக்கியமான கோரிக்கைகள் குறித்த நமது கருத்து கீழே :-

1. கேடர் சீரமைப்பு உத்திரவை நடைமுறைப்படுத்துவது குறித்து நாடு முழுவதும் ஒரே சீரான நிலைப்பாட்டினை இலாக்கா அறிவிக்க வேண்டும்.

2. P.O. & RMS ACCOUNTANT, SYSTEM ADMINISTRATOR, MARKETING EXECUTIVE  பகுதிகளிலும் உயர் பதவிகள் அடையாளப்படுத்தப் படவேண்டும்.

3. பெருநகரங்களில் உள்ள கோட்டங்கள் மற்றும் UNIT அலுவலகங்கலான GPO அண்ணாசாலை போன்ற பகுதிகளில் தற்போதுள்ள நடைமுறைப்படி புதிய LSG பதவிகள் அதிகம் இல்லை என்பதால், எல்லா பகுதிகள் போல உரிய எண்ணிக்கையில் LSG பதவிகள் புதிய பகுதிகளான CPC, BPC, SPCC, CEPT, WCTC, CLEARING HOUSE, PLI, RPLI மற்றும்   PHILATELY  போன்ற பகுதிகளில் அடையாளப்படுத்தப் பட வேண்டும்.

4. NFG என்பது HSG I இல் 2 ஆண்டு சேவை முடித்தவர்களுக்கு அவர்கள் இருக்கும் இடத்திலேயே வழங்கப்பட வேண்டும். புதிதாக பதவிகள் அடையாளப்படுத்தி அவர்களுக்கு  இடமாற்றம் அளிக்கக்கூடாது.

5. HSG I இல்  IP LINE பதவிகள் ஏற்கனவே ஒழிக்கப்பட்டுவிட்டதால் அந்தப் பதவிகளையும் HSG I GENERAL LINE பதவிகளில் கொண்டுவர வேண்டும்.

6. HSG II மற்றும் HSG I பணி நியமன சட்டத்தை தளர்த்தி தற்போது கீழ் நிலை பதவிகளில் உள்ள அனைவருக்கும் ஒரு நேர தளர்வாக உயர் பதவிகளில் பணி நியமன உத்திரவு அளித்திட வேண்டும்.

7. பதவி உயர்வுக்கான குறைந்த பட்ச சேவைக்காலம் என்பது குறைக்கப்பட வேண்டும்.

8. பணப்பயன் இல்லாத காரணத்தால் தேவையில்லாத இடமாறுதல்களை தவிர்க்கும் பொருட்டு LSG மற்றும்  HSG II பதவிகளை கோட்ட மட்ட பதவிகளாக அறிவிக்க வேண்டும்.

9. புதிய பதவி உருவாக்கம் என்பதால் தற்போது அளிக்கப்படும் பதவி உயர்வுகளுக்கு BENCH MARK ‘ VERY GOOD’ என்பது தளர்த்தப்படவேண்டும்.

10. அறிவிக்கப்படும் உயர் பதவிகளில் பணியாற்ற நேரிடும்  அடுத்த நிலையில் உள்ள ஊழியருக்கு OFFICIATING PAY வழங்கிட தெளிவான உத்திரவு அளிக்க வேண்டும்.

11. உடல் நிலை காரணமாகவோ, குடும்ப சூழல் காரணமாகவோ உயர் பதவியை DECLINE செய்பவருடைய கோரிக்கைகள் ஏற்கப்பட வேண்டும். கட்டாயப் படுத்துதல் கூடாது.

12. மாறியிருக்கும் CBS ,  CIS, CSI விதிகளின் படியும் LSG SUPERVISOR தன்மையை கருதியும் இனி ஒரு நபர் அஞ்சலகங்கள் அனைத்தும் இரு நபர் அஞ்சலகங்களாக்கப்பட வேண்டும்.

13. POSTMASTER GRADE பதவிகள்  HSG II ,  HSG I க்கு இணையாக அடுத்த நிலைக்கு உயர்த்தப்பட வேண்டும். தற்போது அதில் பணியாற்றும் ஊழியருக்கு குறைந்த பட்ச சேவைக்காலம் தளர்த்தப்பட்டு ஒரு நேர தளர்வாக, அடுத்த நிலை பதவி உயர்வு அவர்களுக்கு அளிக்கப்பட வேண்டும்.

14. இந்த மாற்றங்களுக்கான DOPT ஒப்புதல்  பெறும் வரை அல்லது இந்த மாற்றங்களை செய்திடும் வரை  தற்போதைய கேடர் சீரமைப்பு உத்திரவை நிறுத்தி வைக்க வேண்டும்.

15.  இடைக்காலத்தில் இந்த மாற்றங்கள் செய்ய வேண்டி வரும் வாய்ப்பு உள்ளதால், இவை முடியும் வரை இந்த ஆண்டுக்கான சுழல் மாறுதல் நிறுத்தி வைக்கப்பட வேண்டும்.

நம்முடைய கருத்துக்கள் போல இதர மாநிலச் சங்கங்களிடமிருந்தும் கருத்துக்கள் பெறப்பட்டுள்ளன.

 இவற்றை நம்முடைய தலைவர்கள் தோழர். M. கிருஷ்ணன், தோழர். KVS ஆகியோருடன் கலந்து நம்முடைய அஞ்சல் மூன்றின் பொதுச் செயலர்  தோழர். பராசர் அவர்கள் நாளை கோரிக்கை மனுவாக இலாக்காவிடம் அளித்து பேச உள்ளார்.

 கூடுமானவரை FNPO சம்மேளனத்துடனும் கலந்து இந்த  கோரிக்கை மனு அளித்திட முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. 

முறையான கோரிக்கை மனு தயார் செய்யப்பட்டு இலாக்காவுக்கு அளிக்கப்பட பின்னர் அதன் நகல் நம்முடைய அகில இந்திய சங்கத்தினால் அதன் வலைத்தளத்தில் வெளியிடப்படும். நாளைய பேச்சு வார்த்தையின் முடிவுகளும் அவ்வாறே அறிவிக்கப்படும். 

நல்ல முன்னேற்றங்களை எதிர்பார்க்கிறோம்.

தோழமையுடன்

NFPE அஞ்சல் மூன்று சங்கம்,
தமிழ் மாநிலம்.
16.03.2017 வேலைநிறுத்தத்தை வெற்றி பெறச்செய்த அனைத்து தோழர்களுக்கும், தோழியர்களுக்கும் திருவரங்கம் கோட்டத்தின் JCA சார்பாக நெஞ்சம் நிறைந்த நன்றிகள்.

T. TamilSelvan                                         G. Srinivasan                                     R. Vishnudevan
  Secretary P3                                            Secretary P4                                  Secretary NFPE GDS