NFPE

Saturday 31 December 2016

Happy New Year 2017


புத்தாண்டு - நம் அனைவருக்கும்  
நிறைந்த செல்வச் செழிப்பு 
விரைந்த முன்னேற்றம் 
அருமையான ஆரோக்கியம் 
பெருமையான பணிச் சூழல் 
எல்லாம் வழங்க 
இறைவனும், இயற்கையையும் 
அருளட்டும்.
ஈகையும், அதன் இன்பமும் 
பெருகட்டும் இவ்வாண்டில்

May every day of the New year glow with cheer & happiness for you & your family. Happy New Year...

NFPE, Srirangam

NFPE & AIPEU GDS SERVES STRIKE NOTICE ON 05-01-2017

Dear Comrades,

Federal Secretariat meeting of NFPE held on 19-12-2016 in New Delhi discussed and endorsed the decision of the Confederation of Central Govt Employees & Workers to go on one day strike on 15th February 2017.

After a detailed discussion in PJCA (NFPE & FNPO) meeting held on 19-12-2016 and informed that the FNPO also decided to serve the strike notice to participate in ensuing one day strike on 15-12-2017.

NFPE & AIPEU GDS decided to serve strike notice on 05th January 2017.

All are requested to serve strike notice at all levels by organizing mass demonstrations.

Proforma of Strike Notice and Charter of Demands is published below:

NATIONAL FEDERATION OF POSTAL EMPLOYEES
ALL INDIA POSTAL EMPLOYEES UNION-GDS (NFPE)
1st FLOOR, NORTH AVENUE POST OFFICE BUILDING
NEW DELHI-110 001


No.PF-12-C /2017 Dated: 05th January, 2017

To
The Secretary / Director General
Department of Posts
Dak Bhawan
New Delhi – 110001

NOTICE
Madam,

In accordance with the provisions of Sub Section (1) of Section 22 of the Industrial Disputes Act, 1947, we hereby notify that all the Postal/RMS/MMS/Administrative & Postal Accounts Employees and the Gramin Dak Sewaks (NFPE) will go on 1 Day Strike on 15th February,2017.


CHARTER OF DEMANDS:

PART-A

1. Settle the demands raised by NJCA regarding modifications of 7th CPC recommendations as submitted in the memorandum to Cabinet Secretary on 10th December 2015. (See Annexure-I). Honour the assurance given by the Group of Ministers to NJCA on 30th June 2016 and 6thJuly 2016, especially increase in minimum wage and fitment factor. Grant revised HRA at the existing percentage itself i.e. 30%, 20% and 10%. Accept the proposal of the staff side regarding Transport Allowance. Settle all anomalies arising out of implementation of 7th CPC recommendations, in a time bound manner.

2. Implement option-I recommended by 7th CPC and accepted by the Government regarding parity in pension of pre-2016 pensioners, without any further delay. Settle the pension related issues raised by NJCA against item 13 of its memorandum submitted to Cabinet Secretary on 10th December 2015. (See Annexure-I).

3. Scrap PFRDA Act and New Pension System (NPS) and grant pension and Family Pension to all Central Government employees recruited after 01.01.2004, under CCS (Pension) Rules 1972.

4. Treat Gramin Dak Sewaks of Postal department as Civil Servants, and extend all benefits like pay, pension, allowances etc. of departmental employees to GDS. Publish GDS Committee report immediately.

5. Regularise all casual, contract, part-time, contingent and Daily rated mazdoors and grant equal pay and other benefits. Revise the wages as per 7th CPC minimum pay.

6. No Downsizing, Privatisation, outsourcing and contractorisation of Government functions.

7. Withdraw the arbitrary decision of the Government to enhance the bench mark for performance appraisal for promotion and financial upgradations under MACP from “GOOD” to VERY GOOD” and also decision to withhold annual increments in the case of those employees who are not able to meet the bench march either for MACP or for regular promotion within the first 20 years of service. Grant MACP pay fixation benefits on promotional hierarchy and not on pay-matrix hierarchy. Personnel promoted on the basis of examination should be treated as fresh entrants to the cadre for grant of MACP.

8. Withdraw the draconian FR 56 (J) and Rule 48 of CCs (Pension) Rules 1972 which is being misused as a short cut as purity measure to punish and victimize the employees.

9. Fill up all vacant posts including promotional posts in a time bound manner. Lift ban on creation of posts. Undertake cadre Review to access the requirement of employees and their cadre prospects. Modify recruitment rules of Group-‘C’ cadre and make recruitment on Regional basis.

10. Remove 5% ceiling on compassionate appointments and grant appointment in all deserving cases.

11. Grant five promotions in the service carreer to all Central Govt. employees.

12. Abolish and upgrade all Lower Division Clerks to Upper Division Clerks.

13. Ensure parity in pay for all stenographers, Assistants, Ministerial Staff in subordinate offices and in all organized Accounts cadres with Central Secretariat staff by upgrading their pay scales. Grant pay scale of Drivers in Loksabha Secretariat to Drivers working in all other Central Government Departments.

14. Reject the stipulation of 7th CPC to reduce the salary to 80% for the second year of Child Care leave and retain the existing provision.

15. Introduce Productivity Linked bonus in all department and continue the existing bi-lateral agreement on PLB wherever it exists.

16. Ensure cashless medical treatment to all Central Government employees & Pensioners in all recognized Government and Private hospitals.

17. Revision of Overtime Allowance (OTA) and Night Duty Allowance (NDA) w.e.f 01.01.2016 based on 7th CPC pay scale.

18. Revision of wages of Central Government employees in every five years.

19. Revive JCM functioning at all levels. Grant recognition to the unions/Associations under CCS (RSA) Rules 1993 within a time frame to facilitate effective JCM functioning.

20. Implementation of the Revised Pay structure in respect of employees and pensioners of autonomous bodies consequent on implementation of CCS (Revised Pay) Rules 2016 in respect of Central Government employees and pensioners w.e.f. 01.01.2016.

21. Implementation of the “equal pay for equal work” judgement of the Supreme Court in all departments of the Central Government.

CLICK HERE to view the Annexure

CHARTER OF DEMANDS:

PART-B

1. Settle the demands of various cadres of Postal department relating to 7th CPC recommendations submitted to Secretary, Posts in memorandum dated 08.12.2015.

2. Implement cadre restructuring in all remaining cadres in the Department of Posts and settle the residual issues arising at implementation stage. Finalize RRs in MMS Cadres. 

3. Grant Civil Servant status to Gramin Dak Sevaks and grant all benefits of departmental employees on pro-rata basis./Publish GDS Committee Report.

4. Revision of wages and payment of arrears from 01.01.2006 to all casual, part-time, contingent and daily-rated mazdoors and regularization of services.

5. Fill up all vacant posts in all cadres including promotional posts and GDS.

6. Conduct membership verification of Gramin Dak Sevaks and declare the result of the verification already conducted among departmental employees during 2015.

7. Revision of OTA & OSA and fixation of norms for CRC/Speed post and Parcel in RMS and FMC for Postman Cadre.

8. Settle problems arisen out of implementation of CSI and CBS.

9. Grant of upgraded 3050 pay scale to Postmen w.e.f. 1.1.1996 as per Supreme Court Judgment. Change of RRs of Postmen/MTS.

10. Withdraw “Very Good” bench mark condition for MACP and future increments and holding of DPCs timely..

11. Grant of S D.A. & HCA to the Assam & NE & remove discrimination..

12. Problems arisen out of demonetization Scheme and grant additional remuneration of full day salary for Sunday/Holiday and hourly rate for extended duty hours. Provide proper infrastructure including fake currency detector and counting machines. Not to direct the officials to make good the loss where fake currency machines are not provided.

13 Stop Sunday / Holiday working completely.

14. Discussion on Memorandum of AIPSBCOEA.

15. All COs/ROs & DPLI office Kolkata may be allowed to function CPCs.

16. Finalization of Recruitment Rules of AAO Cadre in Postal Accounts and review of result for SC/ST -2012 Exam.

17. Repairing and Maintenance of Departmental Buildings.

18.Payment of revised wages to the GDS/ Casual Labourers substitutes who are working on the posts of Postmen, Mail guard, MTS etc,

19. Stop Trade Union victimization.

20. Declaration of Result of LGO & other LDCEs in remaining Circles.

SB Order 15/2016 : Revision of Interest Rates for Small Savings Schemes for 01.01.2017 to 31.03.2017

Interest Rates for Small Savings Schemes for 01.01.2017 to 31.03.2017 - SB Order 15 - 2016


Proper functioning of CBS Finacle on the outset of 2017 : CBS CPCRBI increases cash withdrawal limit from ATMs to Rs 4,500 from Jan 1RBI issued a statement on Friday citing that from January 1 2017, the daily withdrawal limit of ATMs would be increased from the current Rs 2, 500 rupees to Rs 4, 500. The bank also said that there would be no change in weekly withdrawal limits.

The statement read: On a review of the position, the daily limit of withdrawal from ATMs has been increased (within the overall weekly limits specified) with effect from January 01, 2017, from the existing ₹ 2500/- to ₹ 4500/- per day per card. There is no change in weekly withdrawal limits.Such disbursals should predominantly be in the denomination of ₹ 500.


Thursday 29 December 2016

ON 30th DECEMBER 2016, SIX MONTHS WILL BE COMPLETED AFTER THE “GREAT” ASSURANCE GIVEN BY THREE HONB’LE CABINET MINISTERS OF NDA GOVERNMENT TO NJCA LEADERS.

30th JUNE 2016 WILL BE REMEMBERED AS “BETRAYAL DAY” BY 33 LAKHS CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES AND 34 LAKHS PENSIONERS.

30th DECEMBER IS A “BLACK DAY” FOR CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES AND PENSIONERS.

CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES AND PENSIONERS ARE NEVER CHEATED LIKE THIS BY ANY PREVIOUS GOVERNMENTS AFTER INDEPENDENCE. 
ONE DAY STRIKE ON 15TH FEBRUARY 2017

·       AGAINST THE BREACH OF ASSURANCE AND BETRAYAL BY GROUP OF MINISTERS OF NDA GOVERNMENT.

·      TO UPHOLD THE SELF-RESPECT AND DIGNITY OF 33 LAKHS CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES AND 34 LAKHS PENSIONERS.

ABOUT 15 LAKHS CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES AND AUTONOMOUS BODY EMPLOYEES WILL PARTICIPATE IN THE STRIKE


v  Central Government employees and Pensioners betrayed by NDA Govt. by breach of assurance given by Group of Cabinet Ministers including Shri Rajnath Singh, Shiri Arun Jaitely and Shri Suresh Prabhu regarding increase in Minimum Pay and Fitment formula. This is the worst pay revision after 2nd CPC report in 1960. Government implemented the report without any modification suggested by Staff side (JCM). In 1960 entire employees went on five days strike.

v  Central Government Pensioners and Family Pensioners betrayed by NDA Government by not implementing Option-I (parity) recommended by 7th CPC and accepted by Cabinet.

v  Autonomous bodies employees betrayed by NDA Government by issuing instructions NOT TO IMPLEMENT 7th CPC benefits to Autonomous body employees and Pensioners UNTIL FURTHER ORDERS.

v  Three lakhs Gramin Dak Sevaks of the Postal Department betrayed by NDA Government by not extending the benefits of 7th CPC to them and also by not publishing the separate one-man committee report already submitted to the Government.

v  Thousands of Casual, Part-time, contingent employees, daily rated mazdoors and contract workers are betrayed by the NDA Government by not regularizing their services and by not revising their wages on the principle of “Equal Pay for Equal Work”.

v  7th CPC Submitted its report after 21 months on 19th November 2015. Even after 13 months the NDA Government has not implemented the revised HRA, Transport Allowance and all other Allowances. Government is deliberately delaying it further to deny implementation from 01.01.2016 and also to delay it to next Financial year 2017, thereby denying arrears.

v  Government betrayed Central Government employees and Pensioners by denying eligible 3% Dearness Allownace with effect from 01.07.2016. DA for pre-revised Minimum pay of 7000 is 7% = 490 per month. Same pre-revised pay of 7000 revised to 18000 after merger of 125% DA as on 01.01.2016. New DA granted for revised minimum pay of 18000 is 2% = 360 per month. Thus there is a recurring loss of Rs. 130/- per month in DA granted to Minimum pay. For other higher pay scales the loss is still higher.

v  In the past, only one Committee before implementation of CPC report and one Anomaly Committed after implementation was constituted. This time Committee after Committees are constituted but no negotiated settlement with the JCM (NC) staff side on any of the issue, but only one-way hearing of the views of the staff side. Implementation Committee, Empowered Committee, Allowances Committee, Pension (Option-1) Committee, Anomaly Committee, New Pension System (NPS) Committee and Senior officers Committee (?) to discuss the issues arising out of 7th CPC recommendations. (no formal orders constituting the Group of Senior Offices Committee and no terms of reference made public). Almost six months are over after Cabinet approving pay scales and one year is over after submission of 7th CPC report, but no outcome of any committee).

v  No negotiated settlement on Confederation’s 21 Point Charter of demands which includes increase in minimum pay, Fitment formula, no reduction of HRA rate, Revision of all allownaces, Restoration of abolished Advances, Option-1 for pensioners, Scrap New Pension System, Autonomous bodies wage revision, GDS Issues, Casual Labour issues, MACP promotional hierarchy and “Very good” bench mark, filling up of vacancies, removal of 5% compassionate appointment restriction, Five promotions, LDC/UDC pay upgradation, Parity in pay scales with Central Secretariat Staff, removal of CCL adverse condition, equal pay for equal work etc.

WHAT HAPPENED ON 30TH JUNE 2016 ?
AND WHO BETRAYED THE EMPLOYEES AND PENSIONERS ?

On the night of 30th June 2016, Shri Suresh Prabhu, Hon’ble Minister for Railways informed the Secretary, JCM (NC) Staff side Shri Shiv Gopal Misra that the Prime Minister had empowered three Cabinet Ministers, viz: Shri Rajnath Singh, Hon’ble Home Minister, Shri Arun Jaitely, Hon’ble Fiance Minister and Shri Suresh Prabhakar Prabhu, Hon’ble Railways Minister, to negotiate with the staff side, JCM (NC), and invited staff side (JCM) for a meeting at the Official residence of Shri Rajnath Singh, Hon’ble Home Minister on the same night 21:30 hrs. On persistent demand of the staff side (JCM), the Group of Ministers assured that the issue of increase in the Minimum wage and Fitment formula will be referred to a High Level Committee and the Committee will submit its report to the Government within four months.

NOW SIX MONTH’S ARE ALMOST OVER.
WHERE IS THE HIGH LEVEL COMMITTEE REPORT?

CHEATING……………….CHEATING………………….. CHEATING

WHEN CABINET MINISTERS BETRAY, WHAT SHALL WE DO?

STRIKE…………….STRIKE……………….. STRIKE

Strike is the only BEFITTING REPLY to those who betrayed the cause of the Central Government employees and pensioners.

We cannot go on begging before the NDA Government.

WORKERS ARE NOT BEGGARS.

Let us make the 15th February 2017 one day strike a resounding success.
Let us not surrender our prestige and self-respect before those who betrayed our cause.

Fraternally yours,


(M. Krishnan)
Secretary General
Confederation
Mob: 09447068125
Email: mkrishnan6854@gmail.com

Registration of the Name of the Official in Rule 38 transfers - DOP Order Copy


Tuesday 27 December 2016

FREQUENTLY ASKED QUESTION ON IPPB

Concept of Payments Bank

1. What is a Payments Bank?

A Payments Bank is a “differentiated bank” set-up under the guidelines issued on Nov 27, 2014 by the Reserve Bank of India (RBI) to further financial inclusion for the underserved population by providing (i) current and savings accounts and (ii) payments or remittance services to migrant labour workforce, low income households, small businesses, unorganised sector entities and other users. This is to be done by enabling high volume-low value transactions in deposits and payments or remittance services in a secure technology-driven environment.

Please click on this link for further details: 
https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=32615 (RBI Guidelines)

2. Why is a Payments Bank required?
A vast majority of the rural population (over 60%, as per RBI), is still unbanked or underbanked. An easily accessible payments network and universal access to savings is fundamental to financial inclusion. At the same time, several non-banking entities such as the Department of Posts (DoP), prepaid payment instrument companies, business correspondent companies, etc., have had reasonable success in facilitating payments and other select financial services in urban areas. Their customers, however, face several limitations and difficulties arising out of their nonbanking status. Of particular note amongst these is the DoP which has a wide network and experience of handling financial transactions, but does not have a banking license. Given their potential to further the cause of financial inclusion, the RBI granted such entities a differentiated banking license, i.e. a payments bank license, which enables these entities to provide banking services other than credit. Credit and insurance are as integral to financial inclusion as are other banking services, and payments bank can offer these products as well but only in partnership with other banks/ insurers and on a non-risk sharing basis.

3. What is the scope and activities of the Payments Bank?
As per the RBI Guidelines, the payments bank will be set up as a differentiated bank and shall be permitted to set up its own outlets such as branches, Automated Teller Machines (ATMs), Business Correspondents (BCs), etc. to undertake only certain restricted activities permitted to banks under the Banking Regulation Act, 1949, as given below: 
  • Acceptance of demand deposits, i.e., current deposits, and savings bank deposits from individuals, small businesses and other entities, as permitted. The payments bank will be restricted to holding a maximum balance of Rs. 1,00,000 per individual customer. 
  • Issuance of ATM / Debit Cards. Payments banks, however, cannot issue credit cards. 
  • Payments and remittance services through various channels including branches, Automated Teller Machines (ATMs), Business Correspondents (BCs) and mobile banking. 
  • Issuance of PPIs as per instructions issued from time to time under the PSS Act. 
  • Internet and mobile banking - The payments bank is expected to leverage technology to offer low cost banking solutions. 
  • Functioning as Business Correspondent (BC) of another bank – a payments bank may choose to become a BC of another bank, subject to the RBI guidelines on BCs. 
  • As a channel, the payments bank can accept remittances to be sent to or receive remittances from multiple banks under a payment mechanism approved by RBI, such as RTGS / NEFT / IMPS. 
  • Payments banks will be permitted to handle cross border remittance transactions in the nature of personal payments or remittances on the current account. 
  • Payments banks can undertake other non-risk sharing simple financial services activities, not requiring any commitment of their own funds, such as distribution of mutual fund units, insurance products, pension
  • products, etc. with the prior approval of the RBI and after complying with the requirements of the sectoral regulator for such products. 
The payments bank may undertake utility bill payments etc. on behalf of its customers and general public. 

Please click on this link for further details: https://rbi.org.in/scripts/bs_viewcontent.aspx?Id=2900 (RBI Guidelines)

4. Are there any restrictions on payments banks as compared to other commercial banks?
Given that their primary role is to provide payments and remittance services and demand deposit products to small businesses and low-income households, payments bank will initially be restricted to holding a maximum balance of Rs. 1,00,000 per individual customer.

Payments banks cannot issue credit cards and cannot grant loan/ credit out of their own books of accounts.

Apart from amounts maintained as Cash reserve ratio (CRR) with RBI, Payments Bank will be required to invest minimum 75 percent of its demand deposit balances in Government securities/treasury bills with maturity up to one year and hold maximum 25 percent in current and fixed deposits with other scheduled commercial banks for operational purposes and liquidity management.

The payments bank cannot set up subsidiaries to undertake non-banking financial services activities. The other financial and non-financial services activities of the promoters, if any, should be kept distinctly ring-fenced and not comingled with the banking and financial services business of the payments bank.

The payments bank will be required to use the words “Payments Bank” in its name in order to differentiate it from other banks.

5. Has this model of Post office setting up a bank worked anywhere else in the world?
Postal operators are the leading financial services providers in over 75% of the countries around the world. Some of the Post Banks in the world have been highly successful, i.e. Japan, New Zealand, Switzerland, France, China, South Korea, South Africa, Morocco to name a few.

Department of Post

6. Why is DoP setting-up a payments bank?
DoP has been successfully running the Post Office Savings Bank for the Ministry of Finance. Setting up its independently owned bank is the next logical progression. Based on feasibility studies and a subsequent Detailed Project Report, the Department, in 2013, made an application to the RBI and a proposal to the Public Investment Board (PIB) to set up a universal bank. However, the Department was advised by the PIB to set up a “differentiated bank” under the relevant guidelines. Accordingly when the RBI came up with the guidelines for licensing of Payments Banks in November 2014, the Department of Posts made an application for the same and got the in-principle approval in September 2015 for setting up its payments bank.

The setting up of the payments bank is therefore necessary in view of current market realities and to ensure continued relevance of DoP’s products and services. Among other things, the decision to set up the payments banks comes in the wake of changes in the banking and payments landscape in the country. The payments bank will ensure that the banking and payments services offered through the postal network are well integrated and completely interoperable with the rest of the banking and payments ecosystem and will leverage new age technology in line with key technological advances in the banking sector such as unified payments interface (UPI).

7. What is the GOI’s outlook on DoP’s foray into banking?
In the Union Budget of 2015-16, the Honourable Finance Minister made the following announcement:

“The Government is committed to increasing access of the people to the formal financial system. In this context, Government proposes to utilize the vast Postal network with nearly 1, 54,000 points of presence spread across the villages of the country. I hope that the Postal Department will make its proposed Payments Bank venture successful so that it contributes further to the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana.”

In his Independence Day speech at the Red Fort, on 15th August 2016, the Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi spoke about IPPB:

“The Post Office is an example of our identity. We have revived and rejuvenated our post offices. IT is now linked with the poor and small persons. If any government representative gets the affection of a common man in India, it is the postman. Everyone loves the postman and the postman also loves everybody, but we never paid attention towards them. We have taken a step to convert our post offices into payments banks. Starting with this, the payments bank will spread the chain of banks in the villages across the country in one go”

8. How will setting up the payments bank benefit DoP?
The payments bank will not only drive revenues for DoP but also help in maintaining DoP’s brand image and relevance in the current financial landscape that is evolving rapidly. For e.g. Utility bill payments services of the IPPB as a Bharat Bill Payment Operating Unit (BBPOU) will help DoP in increasing its market share in the utility bill payments space and provide technology driven services to customers. New age technology will enhance customer experience, provide more options and help in serving the larger cause and vision of the GOI i.e. to bring about financial inclusion for the vast unbanked and underserved population.

9. What will be the role and relationship of DoP with the proposed payments bank?
The payments bank will be 100% owned by the Government of India via DoP, and will have an independent board of directors with representation from DoP and other stakeholders from within the Government of India to ensure strategic alignment with the overall objectives of the DoP and the Government of India.

The post offices at different levels will be the main customer touch points for the bank’s services. A close liaison between the bank and DoP staff at the access points will be maintained on a regular basis at the branch level for success of the delivery model .

India Post Payment Bank (IPPB)

11. How many branches are likely to be opened?
IPPB is slated to have 650 branches at district headquarters. All post offices across the country will function as customer access points for IPPB.

12. What will be the USP for IPPB?
The latest payments and banking technology, easy to use interface, the trusted network of the post office and its dedicated staff with a local connect will be the USP of the IPPB. IPPB will bring in innovative services and interface for its target customer segments in all areas. The accessibility and ease of use of services through a combination of modern technology and the widespread DoP physical network, capable of providing door step services will make it a unique payments bank. Through a combination of physical and digital channels, payments bank will build the most accessible bank in the country especially in rural and underserved areas of the country.

13. How will IPPB employees be recruited? What are the various mechanisms through which they get selected?
Various options regarding the recruitment and selection of IPPB employees have been considered. These include deputation from DoP or other public sector banks, direct recruitment through IBPS, contractual arrangements for certain skilled staff positions etc.

DoP’s role in IPPB

14. How will IPPB function?
IPPB has been set up as a Public Limited Company under the Department of Posts with an independent Board of Directors. It will be headed by a Managing Director and CEO, and will set up a corporate head quarter and approx. 650 branches to manage its functions on a day to day basis. IPPB will leverage the physical and IT infrastructure of the Post office and be set up on a lean operating model. It will focus on low-cost, low-risk, technology led solutions to extend access to formal banking.

Products and Services

15. How will the products and services of IPPB be different from DoP’s payment and remittance products?
DoP payments and remittances products are based on the basic money order services adapted for the digital age. While IPPB will provide the same benefits of payments and remittances to the customers, by adopting newer, efficient processes and technologies such as mobile based payments, digital wallets and innovative payment and remittance products that are continuously emerging in the market today. Combined with doorstep banking transactions and easy to use mobile and internet banking options IPPB will significantly improve accessibility of its services. Additionally, IPPB products will be well integrated and inter-operable with the rest of the banking industry.

IPPB will drive the benefits of financial inclusion by bringing a host of financial products to suit the needs of different strata of society with special focus on the marginalized sections and citizens in rural areas.

Product innovation will be a continuous exercise to expand the bouquet of services adapting to the evolving needs of its customers technologies and the rapid advancements in communication and payments

16. Will there be an impact on POSB?
Apart from savings account with up to INR 1,00,000 in deposit, the products offered by IPPB are different from POSB products. POSB savings accounts do not have any ceiling limit unlike payments bank savings account. On the other hand payments banks can offer current accounts for use by businesses and institutions whereas POSB does not offer these accounts. Other kinds of deposits under POSB are unique to it and will not be on offered by the payments bank. POSB accounts are mainly savings instruments.

Simply put while POSB is more focussed on returns from small savings, IPPB will be focussed on transactions. Thus there will be an inherent synergy between the two and each will complement the other.

17. How will IPPB improve disbursement of subsidies?
IPPB is being set up by the GoI with a primary focus of improving the Direct Benefit Transfer of various subsidies. IPPB will be providing a robust technology platform for DBT disbursements and build a strong reporting mechanism. By channelling a majority of subsidy disbursements through its combined network, DoP-IPPB combine will significantly increase its current market share.

Customers

18. Who will be the target customer of IPPB?
Apart from the existing customers of the DoP, IPPB will focus on the underbanked and unbanked population in different parts of the country. It will also try to target services for MSMEs, senior citizens, students, migrant population, low income households, unorganized sector and other groups with special service requirements.

19. How will the customer choose between the savings account of POSB and IPPB?
Both POSB and IPPB will have different branding and the product features will be quite different. At time of signing up, customers will be clearly told what the product features are and customers will be able to choose the product of their choice.

Given the difference in purpose of the two accounts, the POSB customers can be encouraged to open an IPPB account for managing their fund flow including bill payments, remittances to other family members, businesses etc. depending on their needs. Customers focusing on savings may prefer to have their deposits with POSB and transact through their IPPB account as per requirements.

Customers will be given the option to channel money from their IPPB accounts to any of the POSB schemes. For example, an IPPB customer will be able to use money in his account to open and service a RD/ TD/ SSY or any other POSB account. Thus both IPPB and POSB can synergistically serve the customers.

Overall

20. I would like to know more and contribute to the IPPB journey. How can I do that?
You can send your questions and suggestions to pbi-project(at)gov.in or call us at +91 11 23096008 and check for regular updates on https://www.facebook.com/ippbonline/ and http://utilities.cept.gov.in/dop.

Courtesy: IPPB

CCS Rules 1961 – Guidelines for prevention of sexual harassment of women

No.11013/7/2016-Estt.A-III
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Personnel & Training
Establishment A-III Desk

North Block, New Delhi,
Dated the 22nd December, 2016

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Central Civil Services (Conduct) Rules 1961 — Guidelines regarding prevention of sexual harassment of women at the workplace – regarding.

The undersigned is directed to refer to the DoPT OM number No.11013/2/2014-Estt.A-III, dated the 16th July, 2015 etc., vide which need for effective mechanism to ensure that inquiries in the case of allegations of sexual harassment are conducted as per the prescribed procedure and that they are monitored have been issued. Recently, a meeting was held under the Chairmanship of Minister, Women and Child Development wherein concern was expressed that the inquiries in such cases are taking unduly long time. It has, therefore, been decided that the following further steps may be taken to ensure that the inquiries are conducted expeditiously and the aggrieved women are not subjected to victimization:

(1) As already conveyed vide OM dated 2nd February, 2015 all Ministries/Departments shall include in their Annual Reports information related to the number of such cases and their disposal.

(2) As far as practicable, the inquiry in such cases should be completed within 1 month and in no case should it take more than 90 days as per the limit prescribed under the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.

(3) It should be ensured that the aggrieved women are not victimized in connection with the complaints filed by them. For a period of five years after a decision in a proven case of sexual harassment, a watch should be kept to ensure that she is not subjected to vendetta. She should not be posted under the Respondent, or any other person where there may be a reasonable ground to believe that she may be subjected to harassment on this account. In case of any victimization the complainant may submit a representation to the Secretary in the case of Ministries/Departments and Head of the Organization in other cases. These representations should be dealt with sensitivity, in consultation with the Complaints Committee, Ministries/Departments and Head of the Organization in other cases. These representations should be dealt with sensitivity, in consultation with the Complaints Committee, and a decision taken within 15 days of the submission of the same.

(4) All Ministries/Departments shall furnish a monthly report to the Ministry of Women and Child Development giving details of number of complaints received, disposed of and action taken in the case.

(Mukesh Chaturvedi)
Director (E)

Monday 26 December 2016

OUR CIRCLE UNION HAS TAKEN UP THE ISSUE OF DECLARING HOLIDAY FOR 'PONGAL' WITH THE CPMG, TN

OUR CIRCLE UNION HAS TAKEN UP THE ISSUE OF DECLARING CLOSED HOLIDAY FOR 'PONGAL FESTIVAL' ON 14 TH DECEMBER, 2017 IN TAMILNADU CIRCLE.  


OUR CHIEF PMG HAS ASSURED TO TAKE UP THIS MATTER WITH THE CGEWCC, CHENNAI IMMEDIATELY AND FURTHER ASSURED  THAT 'THIS WILL BE DONE' SHORTLY.  PL CONVEY THIS MATTER TO ALL OUR STAFF.  THE COPY OF LETTER ADDRESSED BY CIRCLE UNION  IS POSTED BELOW FOR YOUR VIEW.
While attending JCM DC meeting at New Delhi on 20.12.16, this letter was given to Secretary Posts and we have requested for one time relaxation of basic conditions for promotion from LSG to HSG II and from HSG II to HSG I, on implementation of  cadre restructuring orders.


Sunday 25 December 2016

இனிய கிறிஸ்துமஸ் நல்வாழ்த்துக்கள்


NFPE, Srirangam