NFPE

Monday 30 June 2014

மணவிழா வாழ்த்துக்கள்


  திருவரங்கம் தலைமை அஞ்சலகத்தில் Accountant ஆக பணிபுரியும் திருமதி A. அமுதா திரு V. தியாகராஜன் அவர்களின் புதல்வன் செல்வன் T. விதுன் (எ ) வெங்கடேஷ், செல்வி D. சுப்ரியா ஆகியோரின் திருமணம் குமார வயலூரில் உள்ள முத்துசாமி லட்சுமியம்மாள் திருமண மண்டபத்தில் 30.06.2014 திங்கட் கிழமை அன்று நடைபெற்றது. மணமக்கள் எல்லா நலமும் வளமும் பெற்று பல்லாண்டு வாழ வாழ்த்துகிறோம்.

NFPE, Srirangam

Saturday 28 June 2014

Tips to Complete EOD Successfully without issues

Tips for DO Successful EOD in Finacle

Do the transaction by Counter Operator carefully without mistake.

  • Each and every Transactions should be verified by Supervisor immediately.
  • Use HFTI to check whether any unverified transactions are listed.

Process of EOD

1) HSVALRPT SOL VAL Reports(Execution Level 3) > Submit
2) HPR > To See the Validation run Report(Click validation run report then click printscreen)
3) HSCOD - To Change Date (No.Of Parallel SOLs 1, then click Submit)

4) HSSI - Inquire on SOL status (See EOD Event status it shows SCOD running,After some times its shows EOD event not in progress then go tonext menu)

5) HSOLCOP - SOL Closure (No.Of Parallel SOLs 1, then click Submit )

6) HSSI - Inquire on SOL status (See EOD Event status it shows SOLCOP running,After some times its shows EOD event not in progress then go to next menu)

7) HSCOLD - SOL Closure for Last Day (No.Of Parallel SOLs 1, then click Submit )

8) HSSI - Inquire on SOL status (See EOD Event status it shows SCOLD running,After some times its shows EOD event not in progress).

Here Closure Date is TODAY date, BOD is Tomorrow Date, Last Successful SOL closure is alsoTODAY date, Next Working date is Day after tomorrow date. Closure is CLOSED, EOD Eventstatus is EOD event not in progress

Friday 27 June 2014

FINACLE CBS push us in DEBACLE ; NFPE writes to DIRECTORATE for RESCUE

NATIONAL FEDERATION OF POSTAL EMPLOYEES
1st Floor, North Avenue Post office Building, New Delhi - 110001Ref: PF/NFPE/CBS                                                             Dated – 27.06.2014

To

Ms Kaveri Banerjee
Secretary
Department of Posts
Dak Bhawan, New Delhi – 110001

Madam,

Sub: -  Incalculable miseries and untold suffering to the operative staff in CBS rolled out offices – Immediate remedial and rescue operations sought for – reg.

At the outset, we appreciate the efforts leads to technological advancements and extend our fullest cooperation in the journey to reach the desired goals of implementing innovative customer centric services and operational efficiency enhancement by inducting state of art technology.

But to our dismay, the CBS migrated offices are now facing incalculable miseries and untold sufferings due to lack of adequate network capabilities and software support of the vendors. The following are the issues to be set right in war foot manner at the initial stage itself otherwise leads to garboil and distress among the stake holders especially among the working staff.

1)      Insufficient bandwidth Network:
            Providing of strong and stable network is base of successful implementation of India Post project.   Now almost all HOs have been given 2 MBPS bandwidth line, LSG SOs 512 KBPS line and B and C class offices have been given 256 KBPS line. If ‘India Post Project-2012’ is fully implemented, all the work of Post Offices will depend on these network. Present bandwidth speed is very less and due to low bandwidth, Finacle page is either not opening and  some time opening very slowly.   Due to this PO staff are forced to work up to night 10 pm many days. In many occasions in every CBS migrated office, the ‘Login’ is inconsistent and for each transaction “Login” is forced.

If CSI and PLI are migrated and placed on this network the situation may further worsen. Hence we request to provide at least 4 MB bandwidth line to HOs, 2 MB bandwidth line to LSG SOs and 1 MB bandwidth line to B and C class offices.

2) Failure of Sify:
            In India Post Project 2012, NI Vender is Sify. On observation of quality and quantity of service being provided by them it is very much proved that  M/S Sify is incapable to give service to this  big department.  They do not have sufficient skilled manpower and it seems that they are not intending to give good quality service also.   At initial stage itself they have not made proper survey of all offices.  Before installing and commissioning they were very keen on taking installation report from concerned Postmasters/Sub Postmasters. 


            It is told that, as per MOU, all offices should be provided with NSP-1 and NSP-2 lines.  In almost all offices, NSP-1 is BSNL line and NSP-2 is either Sify line or Airtel datacard.   It is observed that in many offices they have installed Airtel datacard ,where as  Airtel signal is  not available at that place.

            It is also observed that M/S Sify is not recharging Airtel datacard  installed.  Instead they are recharging on receipt of complaint from concerned offices.  By doing this they are deviating from MOU and leaving the staff in the field in distress.

3) Finacle Problem:
            If we come to Finacle part, it is another tragedy.   Initially it was boosted that Finacle is fully foolproof software and successfully implemented in many banks.  We could not understand why Infosys is not utilizing experience gained in banks and  implementing  here.  There are so many bugs in the software and  more surprisingly  even after lapse of 6 months of implementation, nothing is changed.   All the issues raised at the time of January-2014 is still not resolved.  Moreover Finacle server becomes inaccessible many time in peak business hours or responds very slow. It is a naked truth that we are losing clientle and distancing from the customers only due to faulty service of vendors.

4) Lack of Guidance:
            No separate rulings are received to suit Finacle Environment. No authorities are giving authoritative guidance on many issues. 
For example
§  Role of SOSB in HO after implementation of Finacle at SOs,
§  Role of SBCO at HO
§  Fate of manual records on transfer accounts from one Finacle office to other etc.

5) Supply of Printers and Computers:
            At initial stage  new Computers and printers are supplied to pilot offices.  Rest of the offices are having   more than 5 year old  Computers and Printers  which are not suitable to present scenario.  Administration is pressing  hard to migrate offices without supplying required hardware. The old computers and peripherals either to be revamped or replaced to make it compatiable to the present environment.

6) Problem of User credentials:
            One each User credential is given to  trained staff.  But it is not clearly told what action to be taken while SPM/PA goes on leave especially in B class offices.   As sharing of  user credential is very  risky and dangerous, alternative arrangement  should be made immediately.

7) Due to slow network and frequent failure of server customers of the department are frustrated and moving out the department and needed immediate attention.

8. You may aware that we are struggling with outdated Computers and peripherals, which were purchased during the year 2000 to 2005 and immediate supply of needy new hardware to ensure the technological transformation in and effective manner.

9. Even proper up gradation of CPU is not made in many areas and the Software loaded is upto Windows XP in most of the offices. Presently it is a fact that windows XP is not supported by the Microsoft with updates.

10. Finacle can be better loaded with Windows 7 and hence the officers at ground level are pressurized to use pirated version of Windows 7, which may lead to litigation with Microsoft apart from non supporting with updates.

11. The MOU made with M/s Sify, for net work integration is limiting to low bandwidth such as 256 Kbps to 512 Kbps in many areas, serving with 1 server and 4 to 5 nodes, resulting in sluggish connectivity and takes hours together to transform the data. This results in hang over and the transactions could not be able to be made at the instant, as the Department expects, It requires atleast 2 to 4 Mbps and M/s Sify refused to increase the bandwidth now.

12. Further in the Data Centre, it requires to the level of 400 Mbps on the Network to receive the Data transmitted at a time from all the 680 offices but Sify is learnt to be provided with a minimum of 200 Mbps capacity. This affects the receipt of data from the end users at a time and take hours to complete the process. Further expansion is required when there is further migration.

13. The area of occupation in the main server at Mumbai maintained by M/S Reliance Ltd. is also not sufficient, which results in sluggish transmission of data from the entire 680 offices at present, at a time and even the validation cannot be made before 8:00 PM or 10:00 PM on all the days.

14. End of day process cannot be made even on daily basis and the staff have to wait for the nod from the Infosys even after midnights on several days and at times it can be made on the next day morning. Even the women employees are compelled to complete the EOD process in midnights and their husbands or wards waiting till midnights to take them to home.

15. Even the Help desk provided is not answering and the end users are taken to task and receiving brick bats from the irate public.

16. This results in closing of accounts in large numbers that too, can be made not on the date of presentation but after few days and our Department looses large chunk of customers, because of the miscalculations, wrong estimations and over ambitious activities and inadequate technological support.

17. Even the first and prestigious ATM of our Department unveiled by the ex Finance Minister Sri. P. Chidambaram at T. Nagar HO is not functioning from the date of installation and only 10 ATM cards are supplied on the first instant, that too only to the staff and some friendly users of T. Nagar HPO. But the ATM is provided with 24x7 A/C and a paid Guard, making huge loss to the Department and receiving severe criticism from the Print media.

18. The women employees should be relieved from this area of operation, till the situation improves, in order to avoid late night stays at offices inviting gender problems and unsafe returns to their home at midnights.

19. Further, adequate hardware and infrastructure should be given immediately to the CBS migrated offices with sufficient man power and proper remuneration for the extended hours, the staffs re serving.

20. In spite of all above cited problems the Postal staff is being worked on finacle software as matter of challenge and trying to give best services to the customers. In spite of all efforts the customers are not satisfying/delighting which hampers the reputation of the department. No PO which is upgraded with finacle are being closed before 8 PM every day. We are ready to work hard provided, solution for above problems are to be solved.

It is requested to sort out all the issues arising out of the CBS Migration and all the vendors need to be instructed to provide all the technological support as required by the field staff. As this is the pilot and sorting stage, if we failed to pull up the vendors to the level of expectation and necessity, later full implementation, restoration may be difficult with this vendor support.

It is further requested to spare some time and provide opportunity to present and brief our case in person for the welfare of our department staff and the clientle. Your immediate intervention as if house on fire is requested.

A line in reply is highly appreciated.

With profound regards,

Yours faithfully,


(M. Krishnan)

Secretary General

REPLY FROM THE GENERAL SECRETARY ON THE LETTER ADDRESSED BY CIRCLE UNION IN CBS MATTERS

Thanks for giving full details of the case. Will be taken 

up with Secretary (Posts) with all its seriousness.M.Krishnan
Secretary General NFPE

CIRCLE UNION ADDRESSED GENERAL SECRETARY ON UNMINDFUL DEPUTATIONS FOR TRAININGS

 அன்புத் தோழர்களுக்கு வணக்கம் !

மத்திய அரசால் அறிவிக்கப் பட்ட  NATIONAL  TRAINING  POLICY  2012 இன் படி   அஞ்சல் துறையில்   POSTAL  TRAINING  POLICY  2012 வகுக்கப் பட்டது. அதன் சாரம் :-

The National Training Policy (2012) says that “all civil servants shall be  provided with training to equip them with competencies for their current or future  jobs " 

"Centres of excellence will be created for training, research and development of  postal ICT products so as to support the development of customized Information Technology (IT) applications for the department. These Centres will be the Engine of  Change Management. To facilitate faster adoption of changes by employees,  particularly in the wake of IT Modernization Project ‘India Post 2012’, the ideas and concepts of Change Management shall be made an integral part of all trainings, organized in Postal Training Centres/RAKNPA, by incorporating a Standardized Module on the subject and all such issues which in turn will help the employees of the department to grow and become true professionals to render good quality services to customers."

ஆனால் இங்கு நடப்பதோ வேறு !  பொது மக்கள் சேவையை சீரழித்து ஒரே நாளில் ஒரே கோட்டத்தில்  ஒவ்வொரு  பயிற்சிக்கும் 10 பேர் என்று நினைத்து நினைத்து  பயிற்சிக்கு அனுப்பும் அவலம் ! . 

ஒரே பயிற்சிக்கு ஒரே நபர் பல முறை அனுப்பப் படும்  கேலிக் கூத்து ! . 

அஞ்சலகத்தில் ஆள் இருந்தால் என்ன இல்லாவிட்டால் என்ன? மக்கள் சேவை நடந்தால் என்ன நடக்காவிட்டால் என்ன ?   " செருப்புக்கு ஏற்றாற் போல் காலை வெட்டு " என்று பயிற்சி மையத்திற்கு ஆள் கொடுக்கும்  இடமாக  அஞ்சலகம் மாற்றப் பட்டது கேவலம்! 

இது தவறு !  இலாக்கா சேவை சீரழிகிறது  என்று  இலாக்காவின் மேல் உண்மையான பற்றுடன் நாம் கேட்டால் , இது  அரசின் கொள்கை முடிவு என்றும்   மேல் மட்ட உத்திரவு என்றும்  மண்டல , மாநில அதிகாரிகள்  கூறும் போக்கு  வேடிக்கையே .  

இலாக்கா  என்ன ஒரே அஞ்சலகத்தில் இருந்து  பத்து பேரை ஆள் இல்லாத TRAINING  CENTRE  க்கு எல்லாம் ஆள் அனுப்பு என்றா சொல்கிறது ?  .

பயிற்சி தருவதன் நோக்கம் சிறப்பான சேவையை உருவாக்கவே ! 
இருக்கும் சேவையை சீரழிக்க அல்ல! எல்லோரையும் ஒரே நேரத்தில் பயிற்சிக்கு அனுப்பு! அஞ்சலகத்தை இழுத்து மூடு  என்பதல்ல !  

கொள்கை முடிவு அறிவிப்பது  அரசும் இலாக்காவும் தான்  என்பது உண்மை . ஆனால் அதனை சரியான திசையில் வழி நடத்தி அதன் பயன் இலாக்காவுக்கும் பொது மக்களுக்கும் கிடைக்கச் செய்வது  EXECUTIVE  AUTHORITY  தானே ? எனக்குத் தெரியாது என்று தட்டிக் கழிப்பது எந்த வகையில் சரியாகும் !  

கேட்டுப் பார்த்தோம் . சொல்லிப் பார்த்தோம் . விவாதித்துப் பார்த்தோம் . சரியாகவில்லை . ஊழியர்கள் படும்  அவலம் எவர் காதிலும் கேட்கவில்லை ! 

எனவே  நமது பொதுச்  செயலரிடம் இந்தப் பிரச்சினையை எடுத்துச் சென்றுள்ளோம்.  இந்தப் பிரச்சினையை உடன்  இலாக்கா  முதல்வரிடம் எடுத்துச் செல்ல வேண்டியுள்ளோம் ! பிரச்சினை தீரும் என்று நம்புகிறோம். தீரவில்லையானால் களம் இறங்கிப் போராடுவதைத் தவிர வேறு வழியில்லை . அதற்கு வழி காட்டட்டும் நம் அகில இந்தியச் சங்கம் .  

கீழே பார்க்க மாநிலச் செயலரின் கடித நகலை :- Wednesday 25 June 2014

CIRCLE UNION ADDRESSES GENERAL SECRETARY FOR IMMEDIATE INTERVENTION ON CBS ISSUES


CBS மாயமான் வேட்டை !
வெறுத்த மக்கள்  ஓட்டம் !

ஓட்டை உடைசல்  கம்ப்யூட்டர் !
சுற்றுதே சுற்றுதே  SIFY  NETWORK !
INFOSYS  இன் FINACLE  ஐ நம்பி ஏமாற்றம் !

EOD  என்று கொடுப்போம் என்று ஏங்கியே  அஞ்சலகத்திலேயே 
தினம் உறங்கும்  அப்பாவி அஞ்சல் ஊழியன் !

ஆனாலும் அடங்கவில்லை ஆசை !
தினம்  பத்து ஆபீஸ் MIGRATION  அவலம் !

வேலை செய்யாத ATM  !
வீணில்  அங்கு குளிர் சாதனம் !
வாசலில் உறங்கும் காவல் காரர் !
யாரை யார் ஏமாற்றுவது ?

விதை பழுதா ? நிலம் பழுதா ? உரம் பழுதா ?

அடிமைத்தனம் போதும் ! வீறு கொண்டு எழுவோம் !

இருக்கும் அவலத்தை  நீக்க வழியில்லையேல் 
புதிதாக MIGRATION இனி எதற்கு ?
இருக்கும் அலுவலகத்தையும் கெடுக்கவா ?
மக்கள் வெறுப்பை வளர்க்கவா ?

பிரச்சினை தீர்க்கப் படவில்லையானால் நாடு தழுவிய போராட்டத்திற்கு அறைகூவல் கொடுக்க  அகில இந்திய பொதுச் செயலருக்கு  மாநிலச் சங்கத்தின் வேண்டுகோள் !

கீழே பார்க்க  மாநிலச் செயலரின் கடித நகலை :-

NFPE Srirangam


Saturday 21 June 2014

CORE BANKING SOLUTION ( FAQ For MPKBY AGENTS)


(MPKBY AGENTS)  

         Core Banking Solution (CBS) is a network of post offices, which enables customers to operate their accounts and avail account related services from any post office. It replaces the existing sanchay post. The difference between sanchay and CBS is very simple. Sanchay Post is a LAN (Local Area Network) based application . CBS on the other hand is a centralized application
with internet base.

          MPKBY agents canvas customers and procure RD business. At present agents are preparing bulk lists either manually or through RD Customer package provided by DOP.

              As Finacle CBS is implemented in DOP, MPKBY/PRSS agents need to prepare bulk list through Web Portal https://dopagent.indiapost.gov.in by using the user name and password. Every MPKBY/PRSS agent will be provided with user name and password.

             Once the agent logons to web portal, all the accounts linked to the particular agent will be displayed. Agents can select multiple accounts by clicking the check box. Search option is also available for selecting the account number with fetch option. Once the accounts are selected, system navigates to the next screen. After completion of the selection, the agent has to select SAVE. The saved accounts will be appeared on the screen.

               In Cash Mode, if there is no rebate payment or partial default payment, the agent can click on “Pay all saved installments”.

            If there are default installments, Default fee, if any, will be displayed against the particular account. Suppose if there are three months default, default fee for the 1st defaulted month alone will be displayed.

            After selecting the accounts, we have to mention the no of total installments (to know default fee or rebate, click the option ‘get rebate & default fee’) and SAVE the same. After clicking on ‘pay all saved installments’, a reference number like C123 will be generated.

               Agents can take required number of print outs from the “Reports” menu by entering the “Reference Number”. The file can be downloaded either as “PDF” or “XLS”also.

             While adjusting to any changed new scenario, generally we feel nervous. It is quiet natural. At the same time we have to understand that change is inevitable. Our ancestors already proved that Wonders and impossible things are possible because of only two things. They are interest and changing of mindset.


1.       What is the maximum and minimum number of accounts in the schedule?
Fifty is the maximum and   minimum is one account.

2.       What is the maximum amount of the schedule?
Maximum amount is Ten thousand. And there is no maximum limit for the cheque accounts ie deposits made, through cheques, issued by the customers.

3.       Can the agent give the schedules beyond ten thousand; say 10050- by foregoing the commission for the excess amount?
NO.  Exact ten thousand should be observed.

4.       Is there any restriction in the submission of number of schedules?
No. Any number of schedules may be given in the day. However each schedule should not be beyond ten thousand.

5.       Is it compulsory to get cheques for each deposit?
Yes. However, the agent can accept one cheque for all deposits of the same depositor.

6.       Can the agent mingle the cash and cheque accounts in one schedule?
NO.

7.       What about new accounts in the schedule?
New accounts, RD Loan, Repayment of RD Loan should be presented separately.

8.       Can the depositor pay the RD installment directly, even though he paid the previous installment through agent?
Yes.  Any account can be accepted in the finacle by delinking or linking from the agent by obtaining a letter from the depositor.

9.       Will the posting be done automatically, by just generating the list itself?
No. the posting will be completed only after upgrading the schedule at post office by using the agent ID and reference number.

10.    Can the agent modify or delete the generated list?
Yes.

11.   Is it compulsory to present the generated list to the post office   on the same day itself?
No. Generated schedules   may be submitted to the Post office on any day, but before           the default date.

12.   What is the care, to be taken about password?
The password will be blocked after entering the wrong pass word for ten times. It will be released only by the data migration command centre (DMCC) by raising a request. The password should also be changed with regular intervals of 180 days for security measures.

13.     How can the agent confirm himself about the upgrading of the schedule?
 He can confirm the upgrading by checking the ledger entries of the account in the net portal.

14.   Can the agent take print outs of the previous schedules?
Yes. The agent can take the printouts in the reports menu by entering the reference id of the schedule.

15.   How can the software calculate the rebate on the deposits of the same account, which appears in the two generated lists?
The rebate will be changed by updating the second list and total eligible rebate will be given in the second list itself.

16.   What is the default calculation of the RD accounts?
For this purpose the accounts were segregated two types ie the accounts opened between first and fifteenth   of the month and between 16th and last day of the month. The deposits made beyond the concerned period will be paid with penalty.

17.   Is there any TDS exemption for the schedules of Rs. 5000- & below?
Yes.

18.   At present schedules, for which agency period is expired, are also being allowed on the basis of collector letter which confirms the extension is under process. Is there the facility in finacle?
NO. Transactions could not be performed by Agents on expiry of Agent License.

19.   Is the PAN card compulsory for opening of SB accounts for agents? Can the agent be allowed with other proof in the place of PAN?
PAN Card is compulsory.  No other proof is allowed.

20.   Is there any change in the present default fee?
Yes. In the finacle software, the default fee for RD account is one rupee for Rs. 100-Dn.

21.   What is the meaning of the term OLD ACCOUNT NUMBER IS NOT ALLOWNED IN CHEQUES?
A new ten digit number, introduced in the place of old account number,
should only be used on the cheques.

22.   Is the assals number compulsory in operating the schedule?
No.  The assals number is not compulsory.

23.    How can we see the ledger entries of the account
General details will be  appeared on the display screen. However full details of the account may be found by clicking on the account number.

24.   What is the difference between DSA ID and user id?
Both are same.

25.   What is the meaning of pending, success, failure in generating schedules?
They say the status of the generation of the schedule. However after successful generation of the schedule only, the reference number will
be allotted.

26.   What about the commission?
The commission, eligible, will automatically be credited in the SB account of the agent. Hence the Commission should not be deducted from the total amount of the schedules.

27.   Finacle does not allow new accounts in the routine schedules for the first time. Does it mean that the agent will forego the commission for the first month?
No. The commission, for the new accounts also, will automatically be credited into the agent’s SB account.

 Thanks to
Shri. R.V.Raghavarao
System administrator
Ongole HO,  Prakasam Dn.
Vijayawada region, AP

Cell 9440232760

SECRETARY POSTS ADDRESSED CIRCLE HEADS FOR EFFECTIVE SERVICES !

மாநில / மண்டல  உயர் அதிகாரிகளின் கனிவான பார்வைக்கு !

பாரதப் பிரதமரின் அரசுத் துறை வாரியான செயலர்களுடன் கூட்டம்  கடந்த 4.6.2014 இல்  புது டெல்லியில் நடைபெற்றது . இந்தக்  கூட்டத்தில்  பொது மக்கள் சேவையை திறம்பட கையாளுவதற்கான வழிமுறைகள் பற்றி விவாதிக்கப்பட்டன . இந்தக் கூட்டத்தின் முடிவுகளை அமல் படுத்தும் விதத்தில் நம்முடைய  துறை முதல்வர் மதிப்புக்குரிய MS . காவேரி பானர்ஜி அவர்கள் மாநில அஞ்சல் துறை தலைவர்களின்  நேரடி பார்வைக்கு D.O. கடிதம் அனுப்பியுள்ளார். 

அதில் மிகத் தெளிவாக  " IDENTIFY AND DISCONTINUE REPORTS FROM OPERATIVE OFFICES  AND DIVISIONS WHICH ARE NO LONGER RELEVANT FOR WHICH INFORMATION IS ALREADY AVAILABLE IN YOUR CIRCLE / REGIONAL OFFICE OR ON THE WEB '  என்கிற அறிவுறுத்தலை  அனைத்து மாநில அஞ்சல் நிர்வாகங்களுக்கும்  தெரிவித்துள்ளார்.  

இந்த பிரச்சினையில்  ஏற்கனவே நம்முடைய தோழர்கள் அளித்த புகார்களின் அடிப்படையில்  , குறிப்பாக  தென் மண்டலத்திலும் , மேற்கு மண்டலத்திலும் இது போன்ற  தேவையற்ற செயல்கள்    கடைப்பிடிக்கப் பட்டு  வருவதாகவும்  ஏற்கனவே  மண்டல அலுவலகத்தில் / கோட்ட அலுவலகத்தில் உள்ள விபரங்களை , அவர்களால்  ON LINE  இல் எடுக்கக் கூடிய , அல்லது ஏற்கனவே அவர்களுக்கு வேறு விதத்தில் - ஏற்கனவே உள்ள கோப்புகளில் இருந்து - கிடைக்கக் கூடிய  விபரங்கள் குறித்த  REPORTS களை  மீண்டும் மீண்டும்   காலை , மதியம், மாலை, இரவு என்று  கேட்டுக் கொண்டே இருப்பதாகவும் அப்படி  .உடனே அனுப்பப் படவில்லை எனில் அதற்கு விளக்கம் அளித்திட ,  பொது மக்கள் சேவையை  உடனே நிறுத்தி விட்டு  மண்டல அலுவலகத்திற்கு சம்பத்தப் பட்ட ஊழியர் நேரே வந்து  அங்கு உள்ள குட்டி அதிகாரிகளிடம் விளக்கம் எழுதிக் கொடுக்கவேண்டும் என்று தொலைபேசியில்  மிரட்டப் படுவதாகவும் புகார் அடிக்கடி வந்து கொண்டுள்ளது. 

இது தவிர , மண்டல அலுவலகத்தில் உள்ள  குட்டி அதிகாரிகள்,  IP /ASP  இன்  T.A. பில்கள்  கோட்ட அலுவலகத்தில் PASS  செய்வதில் பிரச்சினை உள்ளதாக புகார் வந்தால்கூட , அதனை PASS  செய்திடும்  கோட்ட அதிகாரியிடம் விளக்கம் கேட்காமல் , OA , ACCOUNTANT ,  MTS , ORDERLY , OUTSIDER  என, சம்பந்தம் இல்லாத ஊழியர்களை =  விளக்கம் அளித்திட நேரில்  மண்டல அலுவலகம் வரச்சொல்லி தொலைபேசியில்    மிரட்டுவதாகவும் "இல்லையென்றால் தொலைத்துவிடுவேன்" என்று  கூறி 'ஆட்டம்' போடுவதாகவும் புகார்கள் வந்துள்ளன . 

ஏற்கனவே HEAD  OF  OFFICE  பணியில் இருக்கும் போது , ஏற்கனவே  HEAD  OF  DIVISION  /DISC  AUTHORITY  பணியில் இருக்கும் போது , அடிப்படை சட்ட விதிகளின் படி (STATUTORY  RULES ) அவர்களுக்கு உண்டான அதிகார எல்லையை தாண்டி  மண்டல அலுவலகத்தில் உள்ள குட்டி அதிகாரிகள்  தானே  PMG என்று நினைத்துக் கொண்டு  'ஆட்டம்'  போடுவதாகவும்  தொடர்ந்து புகார்கள் நமக்கு வந்துகொண்டுள்ளது.  

இலாக்கா முதல்வர் அவர்களே   "தேவையற்ற வேலைகளை குறையுங்கள்", "நிர்வாகத்தை ஒழுங்காக நடத்துங்கள் " என்று அறிவுறுத்தும் போது , குட்டி அதிகாரிகளின் 'ஆட்டம்'  தேவைதானா  என்பதை  உயர் அதிகாரிகளின்  பார்வைக்கே அளிக்கிறோம்.  இந்த மாதிரியான  நடவடிக்கைகள் உடன்  நிறுத்தப் பட வேண்டும் , இல்லையென்றால்  அந்த குட்டி அதிகாரிகளின் பெயர் குறிப்பிட்டு , அந்த நிகழ்வு குறிப்பிட்டு , சம்பத்தப் பட்ட ஊழியர்களின் புகார் கடிதத்துடன்   உடன்  நமது அகில இந்திய பொதுச் செயலர் தோழர். கிருஷ்ணன் அவர்களுக்கு  சரியான விபரத்துடன் புகார் அளிக்கப் பட்டால்அதனை நேரடியாக  SECRETARY  POSTS  அவர்களின்  கவனத்திற்கு கொண்டு செல்வதாகவும்  நமக்கு  உறுதி அளித்துள்ளார்.  பாரத பிரதமரின்  அலுவலகத்திற்கும் இது குறித்து  புகார் அளிக்க  நடவடிக்கை எடுக்கப் படும்  என்றும் கூறியுள்ளார்.  

எனவே மாநில / மண்டல அதிகாரிகள் இந்த பிரச்சினையில் உடன் தலையிட்டு  குட்டி அதிகாரிகளின் இந்த  "அடாவடி" நடவடிக்கைகளுக்கு முற்றுப் புள்ளி வைத்திட  பணிவுடன் வேண்டுகிறோம். நிச்சயம்  இலாக்காவின் விதிகள் பாதுகாக்கப்படும் . முறையாக  அந்தந்த நிலை அதிகாரிகளின்  நிர்வாக எல்லை  பாதுகாக்கப்படும் என்பதை  உறுதி செய்திட  பணிவுடன் வேண்டுகிறோம். மேல் நடவடிக்கையை  அவசியம் எதிர்பார்க்கிறோம்.

இலாக்கா முதல்வரின் கடித நகலை கீழே பார்க்கவும்  :-